Användarvillkor (antagna 2014-06-10)

MovieZine.se är en tjänst som erbjuder information och sociala funktioner runt film, serier, klipp, skådespelare och TV-program.

Tjänsten tillhandahålls av Nya MovieZine AB (“vi”, “oss”, “vår”). Vi finns registrerade i Sverige med organisationsnummer 556788-0728 och har vårt registrerade kontor på adress Norrlandsgatan 22, 111 43 Stockholm.

Dessa Villkor (tillsammans med de dokument som häri refereras till) reglerar förhållandet mellan Nya MovieZine AB och dig när du använder vår Tjänst via vår webbsida belägen på http://www.moviezine.se samt vår digitala applikation moviezine.se, och du måste därför läsa des sa Villkor innan du börjar använda vår Tjänst. Genom att använda vår Tjänst anger du att du godkänner dessa Villkor och regler och är medveten om att de när som helst kan ändras av oss. För vissa tävlingar kan särskilda instruktioner och regler vara tillämpliga. Om sådana instruktioner eller regler för särskilda tävlingar skiljer sig från dessa Villkor ska de särskilda instruktionerna och reglerna äga företräde. Dessa Villkor gäller så länge som du använder Tjänsten och du är bunden av dem även om ditt användande eller Tjänsten avslutas.

1. Definitioner

Villkor – Dessa användarvillkor inklusive vår Policy för Behandling av Personuppgifter och våra Tävlingsregler;

Applikationen – Den digitala Applikationen MovieZine.se och samtliga andra applikationer/webbsidor som associeras med denna Applikation;

Webbplatsen – Webbsidan belägen på http://www.moviezine.se;

Information – Allt material som levereras av oss genom Applikationen och/eller Webbplatsen;

Personuppgifter – All Information som kan hänföras till din person, såsom t.ex. namn, adress, telefonnummer, födelsedatum, e-mail eller annan information som gör det möjligt för andra att identifiera dig. Dessa uppgifter registreras av oss när en användare interagerar med Tjänsten, deltar i en tävling eller i övrigt använder Tjänsten;

Tjänst(en) – Den tjänst som tillhandahålls av oss och som består av att vi förser dig med Information genom Applikationen/Webbplatsen;

Vi, oss, vår – Nya MovieZine AB, Norrlandsgatan 22, 111 43 Stockholm, Sverige;

Eget Material – Material såsom videoklipp, foton, bilder, textavsnitt, låtmaterial etc. som laddas upp av användare via Tjänsten;

Närstående bolag – Våra dotterbolag, bolag i vilka vi har ett bestämmande inflytande, våra filialer och vårt Moderbolag;

Du, dig, din – avser dig som användare av Tjänsten.

2. Tjänsten

Vi erbjuder Tjänsten i befintligt skick och vi kan inte lämna några garantier avseende Tjänsten. Vi har fått viss Information rörande Tjänsten, exempelvis mjukvara, från tredje part och vi kan därför inte heller lämna några garantier avseende sådan Information. Du godkänner att vi får uppdatera och ändra Tjänsten från tid till annan. Du godkänner att vi kan bestämma och ändra regler och begränsningar rörande Tjänsten och dess användning. Du godkänner också att vi inte har något ansvar för förseningar eller felaktigheter avseende t.ex. lagring av textavsnitt eller annat material. Du är införstådd med och godkänner även att (i) det är inte är tekniskt möjligt att tillhandahålla en felfri Tjänst samt att vi inte kan lova att göra det; (ii) fel kan leda till att Tjänsten tillfälligt inte kan nyttjas; (iii) det material som du tar emot när du använder Tjänsten kan innehålla fel och oriktigheter; och (vi) att Tjänsten kan påverkas av omständigheter som ligger utanför vår kontroll. Även om vi anstränger oss för att förhindra virus genom att se över materialet i Tjänsten rekommenderar vi ändå att du använder ett anti-virus program för all Information och/eller material som du kommer i kontakt med via Tjänsten

3. Åldersgräns

För det fall du inte fyllt 15 år äger du ej rätt att använda Tjänsten utan målsmans uttryckliga tillstånd. Vi tar inte något ansvar för förlust eller skada som uppkommer för dig eller någon annan med anledning av att du inte uppfyller denna bestämmelse. För det fall du lämnar uppgifter till oss som inte är sanningsenliga eller om vi skulle ha misstanke om att så skett, äger vi rätt att stänga av ditt tillträde till Tjänsten. Föräldrar som låter sina barn använda Tjänsten bör kontrollera sina barns användande, detta då tjänsten är framtagen för och vänder sig till en bred publik. Åldersgränsen om 15 år gäller endast för vår Tjänst och vi kan inte garantera att inte andra webbsidor/applikationer, som man kan länkas vidare till genom användning av Tjänsten, tillämpar samma åldersgräns som vi.

4. Användarens agerande

När du använder Tjänsten ska det alltid ske i enlighet med dessa Villkor samt med gällande lagar och förordningar samt etablerad praxis. Det är du själv som står ansvarig för alla aktiviteter och fel med anledning av ditt användande av Tjänsten. Tjänsten får inte användas: i) på ett sätt som kan skada eller störa en annan användares användning; ii) på ett sätt som skadar, stör eller leder till en mindre effektiv Tjänst; iii); i ett olagligt syfte vi) på ett sätt som kan vara nedsättande, oanständigt, rasistiskt, etniskt stötande, vulgärt, pornografiskt eller i övrigt avsett att skapa irritation eller besvär; v) för överföring eller uppladdning av datavirus eller andra potentiellt skadliga datafiler, program eller information; vi) som ett sätt att trakassera, förfölja, hota, diskriminera, utnyttja eller på annat sätt förolämpa andra eller för att ta del av, samla in, lagra, visa eller på annat sätt kränka andras personuppgifter eller inkräkta i någon annans personliga integritet; vii) på ett sätt som innebär en kränkning eller överträdelse av annan persons eller firmas rättigheter, så som t.ex. upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter; viii) för kommersiella ändamål, såsom t.ex. genom marknadsföring, annonsering, publicitet, kampanjer eller genom erbjudande av olika varor eller tjänster; viiii) för att skapa en falsk identitet med syftet att vilseleda andra om avsändarens identitet eller meddelandets ursprung; eller x) för uppladdning, överföring eller annat tillgängliggörande av adresserad eller otillåten reklam, kampanjmaterial, spam, kedjebrev eller andra icke ombedda meddelanden.

Vi granskar inte innehållet i dina eller andras meddelanden på Tjänsten och vi kan därför inte garantera kvalitén på materialet. I och med att du använder Tjänsten tar du en risk att bli utsatt för material och information som kan vara motbjudande och/eller stötande. För det fall du anser att något material är motbjudande och/eller stötande ber vi dig att vänligen att informera oss om det på info@moviezine.se. Vi granskar inte heller material som tillhandahålls av dig eller andra användare av Tjänsten. Du godkänner dock att vi alltid äger rätt (men har ingen skyldighet) att granska eller övervaka meddelande och annat material och att neka access till eller ta bort meddelande och/eller material som gjorts tillgängligt via Tjänsten.

5. Immateriella rättigheter

För oss är både våra egna och andras immateriella rättigheter väldigt viktiga och vi kräver därför av våra användare att de respekterar både våra och andras upphovsrätter, varumärken och andra immateriella rättigheter. I och med ditt användande av Tjänsten godkänner du att vi tillhandahåller Information endast för ditt privata, icke-kommersiella bruk. Den tillhandahållna Informationen får inte användas för något annat syfte (så som t.ex. kopiering, publicering, reproduktion, eller offentliggörande). Du äger inte rätt att själv eller genom att hjälpa eller möjliggöra för andra, kopiera, reproducera, ladda ned, skicka, lagra, distribuera, överföra, kommersiellt exploatera eller på annat sätt använda Informationen. Du äger inte heller rätt att vidaresälja, licensiera, ladda ned till annan, låta någon få pant eller annan rätt i Informationen eller på annat sätt överlåta någon typ av rätt i Informationen.

Den som obehörigen använder Tjänsten, eller dess material och innehåll i strid med dessa Villkor kan ådra sig ett straffrättsligt ansvar i enlighet med svensk lag. Vårt namn, våra bilder och våra logotyper samt bilder och logotyper som tillhör tredje part tillhör oss eller respektive tredje part och du äger ingen rätt att använda dessa. Alla upphovsrätter, varumärken och andra immateriella rättigheter som förekommer i Tjänsten och allt annat material eller innehåll som är en del av vår Tjänst ska ses som vår egen egendom, våra Närstående Bolags egendom eller tredje parts egendom. För det fall du har tillhandahållit oss Eget Material behåller du själv äganderätten till detsamma och du kan fortsatt använda materialet även utanför Tjänsten. Du kan i samband med användandet av Tjänsten komma att tillhandahålla oss bl.a. text, ljud, bilder, video, länkar, mjukvara eller annan information. I och med att du tillhandahåller oss detta material ger du oss en ersättningsfri, global och evig licens att använda och utveckla ditt material. Vi äger vidare rätt att ändra, korrigera och modifiera eller på annat sätt hantera det material du tillhandahåller oss via Tjänsten. Med anledning av att du godkänner dessa Villkor avstår du, i den mån gällande lagstiftning tillåter, från alla ideella rättigheter i det material du tillhandhållit oss

Brott mot dessa bestämmelser rörande immateriella rättigheter kommer alltid att anses som ett väsentligt brott mot dessa Villkor, vilket ger oss rätt att omedelbart stänga Tjänsten för dig och/eller göra Tjänsten otillgänglig för dig eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

6. Uppladdning av eget material

När du använder Tjänsten kan du ladda upp Eget Material när så indikeras i Tjänsten. Du ansvarar själv för ditt Eget Material och de konsekvenser som kan uppkomma med anledning av uppladdning av Eget Material. Detta innebär att det är du själv som kommer ställas till svars för användandet av materialet inför domstol eller annan myndighet.

Då du laddar upp ditt Eget Material försäkrar du oss om att du äger eller har införskaffat nödvändiga rättigheter, godkännande, licenser eller andra tillstånd för att använda och/eller tillåta oss att använda all upphovs-, varumärkesrätt eller andra immateriella rättigheter i ditt Eget Material så att vi kan nyttja materialet i Tjänsten.

Du behåller själv äganderätten till ditt Eget Material men i samband med att du laddar upp materialet i Tjänsten ger du oss en icke-exklusiv licens att använda, distribuera, reproducera, ändra och distribuera ditt Eget Material utan territoriella begränsningar och ersättningsfritt i Tjänsten, på våra webbsidor, i våra applikationer samt i vår affärsverksamhet i övrigt, vilket inkluderar marknadsföring och re-distribution av alla våra applikationer och webbsidor i alla mediaformat och via alla olika mediekanaler både nuvarande och framtida. Licensen till oss är evig och du kan inte återkalla den.

I samband med att du laddar upp Eget Material garanterar du att du att det material som du laddar upp inte är upphovsrättsligt skyddat eller ägt av tredje man, såtillvida det inte är du som är ägare av materialet eller har tillstånd från den rättmätiga ägaren att tillgängliggöra materialet samt att vi äger rätt att licensiera detsamma i enlighet med dessa Villkor.

Du är införstådd med att innehållet i Eget Material inte alltid återspeglar våra åsikter eller våra representanters åsikter och att vi därför inte tar ansvar för Eget Material eller för eventuell skada som kan uppkomma med anledning av din uppladdning av Eget Material. Vi äger alltid rätt att neka dig att lägga upp eller ta ned redan upplagt Eget Material utan att i förväg informera dig om anledningen till sådant nekande eller nedtagning. För det fall du lägger upp Eget Material som visar sig vara olagligt, vi finner stötande eller tvivelaktigt eller inkräktar på tredje mans rättigheter kommer vi att informera berörda parter eller myndigheter.

7. Avstängning och uppsägning

Vi äger alltid rätt att omedelbart säga upp dessa Villkor och/eller stänga av ditt tillträde till Tjänsten för det fall du inte följer dessa Villkor, agerar i strid med lag, förordning eller etablerad praxis eller för det fall vi stänger ner hela eller delar utav Tjänsten.

8. Tävlingar

I de fall då du deltar i en tävling som vi tillhandahåller via Tjänsten kommer vi att göra dig uppmärksam på de särskilda regler eller restriktioner som gäller för just den specifika tävlingen (för det fall sådana finns), samt våra allmänna tävlingsregler, vilka du återfinner här. De allmänna och eventuella särskilda tävlingsreglerna utgör tillsammans en del av dessa Villkor.

9. Policy för behandling av personuppgifter

Vår policy för behandling av Personuppgifter, vilken du återfinner här, är en del av dessa Villkor och innehåller regler för hur vi behandlar Personuppgifter. Du kan när som helst ställa frågor eller kommentera policyn genom att skicka ett e-postmeddelande till info@moviezine.se.

10. Ansvarsbegränsning

Du godkänner att vi, med undantag för personskada eller dödsfall, som uppkommer med anledning av vår oaktsamhet eller vårdslöshet, inte ansvarar gentemot dig eller någon annan för förlust eller skada som kan hänföras till eller är förenade med dessa Villkor eller användandet av Tjänsten eller Informationen. Denna ansvarsbegränsning omfattar alla typer av skador, såväl direkta som indirekta skador. Vi tar heller inte något ansvar gentemot dig för förseningar eller felaktigheter i Tjänsten.

11. Skadelöshetsförbindelse

Du samtycker till att ersätta och hålla oss, våra Närstående bolag och var och en av dess styrelsemedlemmar, tjänstemän, agenter, uppdragstagare, partners och anställda, skadeslösa från varje förlust, skadestånd, krav, kostnader och utgifter, inklusive rättsliga kostnader, som orsakas av eller i samband med någon överträdelse av dig mot dessa Villkor, och alla brott mot eventuella lagar, regleringar eller tredje parts rättigheter.

12. Force Majeure

Vi har inget skadeståndsansvar gentemot dig för brist på prestation eller otillgänglighet för eller fel på Tjänsten, eller fördröjning i att efterleva dessa Villkor där sådan brist på prestation eller otillgänglighet eller sådant fel orsakas av något som skäligen är bortom vår kontroll.

13. Andra applikationer och webbsidor

I Tjänsten kan det i vissa fall förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor vilka vi inte har någon som helst kontroll över. Dessa Villkor är endast tillämpliga på ditt användande av Tjänsten. Vi tar därför inte ansvar för innehåll i andra applikationer/webbsidor. För det fall länkar till andra applikationer/webbsidor förekommer i Tjänsten innebär det inte att vi går i god för eller bekräftar den applikationen/webbsidan, dess innehåll eller funktioner. Vi kan inte heller bekräfta eller garantera uppgifter eller innehåll i andra applikationer/webbsidor eller sådan information som tillhandahålls på Tjänsten och som hämtas från andra applikationer/webbsidor så som t.ex. pris, tillgänglighet, funktionalitet, kvalité, statistik eller annat.

14. Ändring av villkor

Vi äger rätt att ändra och uppdatera dessa Villkor från tid till annan vilket vi kommer informera dig om genom att i inledningen av dessa Villkor ange när de senast uppdaterats. För det fall du fortsätter använda Tjänsten efter det att vi informerat om att Villkoren ändrats godkänner du de justerade Villkoren. Du är själv ansvarig för att kontrollera om Villkoren har ändrats. För det fall du inte godkänner ändringar av dessa Villkor ber vi dig att inte använda Tjänsten.

15. Överlåtelser

Du äger inte rätt att överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor till tredje part utan att vi i förväg skriftligen godkänt detta. Vi äger dock rätt att överlåta dessa Villkor och dess rättigheter och skyldigheter till tredje part utan några restriktioner.

16. Bestämmelses ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, skall denna bestämmelse inte på något sätt påverka, ogiltiggöra eller göra det omöjligt att verkställa övriga bestämmelser i dessa villkor, och tillämpningen av denna bestämmelse skall verkställas i den utsträckning lagen tillåter.

17. Kontaktuppgifter

Om du undrar över något eller vill ställa frågor beträffande dessa villkor eller Tjänstens användning, vänligen kontakta oss via info@moviezine.se.

18. Lagval och domstol

Tjänsten vänder sig till en svensk publik och vi kan av den anledningen inte garantera att Tjänsten överensstämmer med annat lands lagar och förordningar.

Svensk lag skall tillämpas på dessa Villkor. Tvist som uppkommer med anledning av dessa Villkor ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Ordningsråd på MovieZine

Utöver användaravtalet vill MovieZine ge användaren följande ordningsråd för att bidra till att hålla en god och trevlig stämning:

Glöm inte människan bakom datorn. Håll god ton och var trevlig och saklig i diskussionerna.

Kom ihåg, bara för att åsikterna inte delas betyder inte att de är fel.

Bete dig på nätet som i det dagliga livet.

Ge ett bra intryck av dig själv. Det du skriver syns omedelbart på Internet och är tillgängligt för alla i världen. Du är vad du skriver.

Dela din kunskap.

Var med och motverka missbruk av tjänsterna.

Policy för behandling av personuppgifter (antagna 2014-06-10)

Nya MovieZine AB (“MovieZine”, “vi”, ”vår eller “oss”) är personuppgiftsansvariga för Tjänsten.

Vi är registrerade i Sverige med organisationsnummer 556788-0728 och har vårt registrerade kontor på adress Norrlandsgatan 22, 111 43 Stockholm. Vi är verksamma under och bundna av Personuppgiftslagen (1998:204) och Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389).

Denna policy anger (tillsammans med våra Användarvillkor, vilka du återfinner här, och alla andra dokument som där hänvisas till) grunden för hur vi behandlar personuppgifter och cookieinformation som vi samlar in från dig, eller som du lämnar till oss. Var vänlig och läs denna policy noga för att förstå vår inställning och praxis angående dina personuppgifter och hur vi behandlar dem. Genom att lämna dina Personuppgifter till oss samtycker du till att dina Personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna policy.

De definitioner som används i denna policy ska ha samma innebörd som när definitionerna används i Användarvillkoren, om inget annat anges.

1. Insamling av personuppgifter

Vi samlar in dina Personuppgifter (i) när du loggar in för att använda våra Tjänster genom tredje part, så som t.ex. via Facebook, Twitter, Google och Instagram, och (ii) när du lämnar dem till oss, t.ex. genom registrering, anmälan till tävlingar eller nyhetsbrev. Det är ditt eget ansvar att se till att de Personuppgifter som du tillhandahåller oss är aktuella, fullständiga och korrekta. Vi kan inte ta ansvar för de eventuella problem som kan komma att uppstå för det fall du inte tar kontakt med oss då dina Personuppgifter förändrats, såsom tex. vid ett namnbyte. Det är alltså ditt eget ansvar att informera oss om att dina Personuppgifter ändrats, vilket du kan göra genom att skicka ett meddelande till info @moviezine.se.

2. Information från dig som vi kan samla in

För det fall du väljer att använda våra Tjänster kommer vi att samla in några eller alla av personuppgifterna angivna nedan. Informationen som vi samlar in beror på omständigheterna. För det fall du endast använder våra Tjänster vid ett tillfälle och inte registrerar dig för nyhetsbrev eller anmäler dig till någon av våra Tävlingar kan vi endast samla in mer begränsad information. Information från dig som vi kan samla in inkluderar:

 • För- och efternamn
 • E-mailadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Kön
 • Födelsedatum
 • Facebook ID
 • Twitter ID
 • Instagram ID
 • Google ID
 • Profilbild
 • Preferens och användning av videotjänster
 • Preferens och historik av genrer
 • Tittarhistorik
 • Betygsättning av titlar
 • Förval av genrer

3. Användning av personuppgifter

Vår användning:

Vi kommer att använda de Personuppgifter du lämnar till oss för att behandla förfrågningar och anmälningar till tävlingar, nyhetsbrev och kampanjer, som du visat intresse för, samt för att identifiera dina personliga preferenser och för att passa ihop våra Tjänster med dina behov.

Vi kommer även att använda dina Personuppgifter i marknadsföringssyfte. Några exempel på marknadsföringsåtgärder som vi skulle kunna vidta är att: kontakta dig genom e-post, genom mobiltelefoni och/eller med post; eller att genomföra marknadsundersökningar, t.ex. genom att du blir tillfrågad om att delta i en undersökning rörande visst aktuellt ämne. Vi kommer underrätta dig om vad de lämnade Personuppgifterna kommer att användas till innan du deltar i en marknadsundersökning.

Vi kan komma att spara din IP-adress, vilken identifierar data, för att hjälpa oss att diagnostisera problem med våra servrar, för att administrera Tjänsten, för att verifiera att ditt konto inte används av andra, för att samla in demografisk information (så som antalet besökare från ett specifikt geografiskt område), för att upprätthålla efterlevandet av våra Användarvillkor och/eller på annat sätt skydda vår Tjänst, webbplatser, kunder eller tredje parter.

Personlig sida:

Registrerade användare har en personlig sida på Tjänsten. Den personliga sidan innehåller användarens namn, användarnamn, stad och profilbild vilken inte kan döljas för andra användare. Den personliga sidan innehåller även information om vad användaren gillat, skrivit, kommenterat, sett, följer, betygsatt, lagt i lista och laddat upp samt användarens favoritfilm, favoritserie, favoritklipp, favoritskådespelare och favoritregissör vars synlighet kan döljas från användare som användaren inte godkänt.

Statistik:

Vi kan anonymt använda uppgifter som samlats in från Tjänsten i administrativt- och reklamsyfte. Vi kan vidare använda uppgifterna för att sammanställa data för att möjliggöra forskning eller analyser för att bättre kunna förstå och förbättra vår Tjänst gentemot dig och andra användare. Vi kan till exempel göra efterforskningar avseende din demografi samt ditt användarbeteende. Även om den sammanställda datan delvis kan vara baserad på dina personuppgifter, så identifierar den inte dig personligen.

Vi kan även dela med oss av statistisk information i aggregerad form till tredje part. Sådan statistik kommer aldrig identifiera dig eller annan användare specifikt.

Kommentarer, inlägg och andra meddelanden:

När du använder Tjänsten och lämnar kommentarer, inlägg eller andra meddelande, som är avsedda att synas av andra, kommer dina Personuppgifter (så som t.ex. namn, foto och andra eventuella Personuppgifter i kommentaren/inlägget) att bli synliga i Tjänsten. Sådan information kommer vara synlig och användas i samband med kommentaren/inlägget och kan även komma att delas och tillgängliggöras när du lämnar kommentaren/inlägget eller meddelandet.

4. Var vi lagrar dina personuppgifter samt överföring

All information som du tillhandahåller oss lagras på våra säkra servrar. Överföringen av information via internet är dock inte fullständigt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dig kan vi därför inte garantera säkerheten för din information och inte ansvara för otillbörlig tillgång till den. All informationsöverföring till Tjänsten sker därför på egen risk. När vi har fått tillgång till din information använder vi noggranna förfaranden och säkerhetsåtgärder för att försöka att förhindra icke-auktoriserad tillgång.

Uppgifter som vi samlar in från dig kan bli överförda till, behandlade och lagrade i destinationer inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). De kan även komma att bli behandlade av personal som arbetar för oss eller för någon av våra leverantörer som agerar inom EES. Genom att tillhandahålla dina personuppgifter accepterar du denna överföring, lagring och behandling. Vi kommer att vidta nödvändiga åtgärder som är skäliga för att tillförsäkra att dina uppgifter behandlas säkert och i överensstämmelse med denna policy och gällande lagstiftning.

5. Dina rättigheter

Du har rätt att begära att vi inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du kan utnyttja denna rätt genom att när som helst kontakta oss på info@moviezine.se. Vi kommer att informera dig (innan vi samlar in dina uppgifter) om vi har för avsikt att använda dina uppgifter för sådana syften eller om vi har för avsikt att lämna ut din information till någon tredje part för sådana syften.

6. Andra applikationer och webbsidor

I Tjänsten kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av oss. Denna policy är endast tillämplig på ditt användande av Tjänsten. Vi är inte ansvariga för innehåll i andra applikationer/webbsidor. Länkar till andra applikationer/webbsidor innebär inte att vi går i god för eller bekräftar den applikationen/webbsidan eller dess innehåll.

7. Ändra och ta bort dina personuppgifter

Du kan när som helst ändra, uppdatera eller ta bort Personuppgifter som du har tillhandahållit oss via Tjänsten. Du kan när som helst ta bort dina Personuppgifter från vår databas genom att skicka ett e-post meddelande till info@moviezine.se där du anger ditt namn, användarnamn och e-postadress du använde i samband med registrering via tredje part.

Om du bara vill korrigera eller ta bort dina Personuppgifter från en viss tävling eller nyhetsbrev skickar du ett e-postmeddelande till info@moviezine.se med den ovan angivna informationen och namnet på tävlingen eller det nyhetsbrev som du vill avsluta. Du kan även ändra dina Personuppgifter direkt på Tjänsten.

Efter skriftlig begäran har du, en gång per kalenderår, rätt att få besked om vilka Personuppgifter som rör dig som vi har tillgång till. Du äger vidare rätt att få information om vilka kategorier av mottagare som uppgifterna lämnats ut till.

8. Cookies

För att tillförsäkra oss om att du får den mest relevanta informationen och den bästa servicen när du använder Tjänsten kan information och uppgifter bli insamlade genom användandet av cookies. Det hjälper oss (och andra auktoriserade tredje parter) att ge dig en positiv upplevelse när du använder Tjänsten och det ger oss också möjlighet att förbättra vår Tjänst och försäkra oss om att du finner vad du söker på ett enkelt sätt.

Vad är cookies?

Cookies är små bitar av data som sänds till din webbläsare från en webserver och sparas på/i din enhet så att Tjänsten kan känna igen din enhet. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på/i din enhet under en längre period. Sessionscookies är temporärt placerade på/i din enhet när du använder Tjänsten, men försvinner när du stänger ner den vilket innebär att de inte sparas permanent på/i din enhet. De flesta företag använder cookies i sina applikationer och webbsidor för att förbättra användbarheten och cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på/i din enhet.

Hur använder vi cookies?

Vi använder information från cookies för att göra Tjänsten mer användarvänlig och för att göra det möjligt för oss att ge dig anpassade rekommendationer. Vi kan även använda ett antal auktoriserade tredje parter som, i vårt ställe, sätter ut cookies i Tjänsten för att leverera tjänster som de tillhandahåller.

Vi kan använda sessionscookies för att låta dig ta med information mellan sidor i vår Tjänst utan att behöva fylla i informationen återigen.

Permanenta cookies används i sin tur framförallt för följande:

 • För att låta dig ta med information mellan sidor i Tjänsten utan att behöva fylla i informationen återigen.
 • För att underlätta för oss att känna igen dig när du återkommer till vår Tjänst.
 • För att ge dig tillgång till lagrad information.
 • För att låta oss rekommendera filmer, TV-serier och klipp som passar de intressen som du föredrar.
 • För att säkerställa att du inte blir inbjuden till att fylla i samma undersökningsformulär upprepade gånger.
 • Vi (och våra auktoriserade tredje parter) kan också använda icke-personlig information från både permanenta cookies och sessionscookies för statistiska syften så som följande;
 • För att avgöra vilka som är de mest populära delarna av Tjänsten.
 • För att övervaka användandet av Tjänsten (frekvens och tid).
 • För att tillhandahålla anonym information till tredje part så att annonsering som är mer passande kan riktas mot dig.
 • För att avgöra hur frekvent du och andra användare nyttjar Tjänsten.
 • För att utföra undersökningar så att din interaktion med Tjänsten och oss förbättras.

Hur väljer man bort cookies?

Du kan själv välja om du vill acceptera att ta emot cookies eller inte. Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar alla cookies. Var vänligen medveten om att förändringar i din webbläsare, innebärande att funktionen avseende cookies är avaktiverad, kan komma att förhindra delar av vår Tjänst från att fungera korrekt.

9. Tillämpning av Google Analytics

Denna Tjänst använder webbanalystjänsten “Google Analytics”. Denna tjänst tillhandahålls av Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder “cookies” (dvs. textfiler som sparas på/i din enhet) för att kunna analysera användningen av Tjänsten. Insamling och sparande av data kan återkallas när som helst, med verkan för framtiden. Endast en förkortad, dvs. anonym IP-adress kommer att användas för att undvika insamling av personuppgifter. Den information som samlats in från Cookies avseende din användning av Applikationen (inklusive den anonyma IP-adress) kommer att överföras till och sparas på en server som drivs av Google i USA. Google använder denna information för att analysera användningen av Tjänsten, för att skapa rapporter till operatören av en tjänst om tjänstens verksamhet och erbjuda andra tjänster med anknytning till tjänsten och Internetanvändning. Google kan även överföra denna information till tredje parter, förutsatt att detta är föreskrivet i lag eller i den mån tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google. Du kan neka installation av cookies genom välja vissa inställningar i din webbläsare, men vänligen observera att du i så fall eventuellt inte kan använda funktionerna i Tjänsten till fullo (se föregående punkt “Cookies”). Genom att använda Tjänsten samtycker du till att Google behandlar data på det sätt och för de syften som beskrivs ovan. Ytterligare information till “Google Analytics” finns under: http://www.google.com/intl/sv/analytics/ samt Googles uppgifter sekretesspolicy under: http://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/

10. Överlåtelse

För det fall vi säljer eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet äger vi rätt att samtidigt överlåta dina Personuppgifter.

11. Ändringar

Vi äger rätt att ändra denna policy om behandling av dina Personuppgifter från tid till annan vilket vi meddelar genom att i inledningen till denna policy ange när den senast uppdaterats. Om du fortsätter använda Tjänsten efter det att vi informerat om att denna policy har ändrats godkänner du den justerade policyn. Du ansvarar själv för att regelbundet kontrollera om policyn har ändrats. Om du inte accepterar ändringarna ber vi dig att inte använda Tjänsten.

12. Kontakt

Frågor och kommentarer angående denna policy välkomnas och sänds till info@moviezine.se.

Tävlingsvillkor (antagna 2014-06-10)

Dessa tävlingsregler tillämpas varje gång du deltar i någon av våra tävlingar (”Tävling”) och är en integrerad del av våra Användarvillkor, vilka du återfinner här. Du ska alltid läsa både Tävlingsreglerna och Användarvillkoren innan du deltar i en Tävling arrangerad av oss.

Dessa Tävlingsregler ska tillämpas för alla av oss arrangerade Tävlingar i Tjänsten. Utöver dessa Tävlingsregler och Användarvillkoren ska du även följa de särskilda regler som gäller för den specifika Tävlingen. För det fall särskilda regler ska tillämpas för en viss Tävling och de står i konflikt med dessa Tävlingsregler ska de särskilda reglerna äga företräde.

De definitioner som används i Användarvillkoren ska ha samma betydelse i dessa Tävlingsregler, såvida inte annat anges.

1. Allmänt

Genom ditt deltagande i en Tävling godkänner du att du ska följa: (i) Användarvillkoren; (ii )dessa Tävlingsregler (vilka när som helst kan komma att ändras av oss); och (iii) samtliga av oss fattade beslut avseende en Tävling.

Samtliga våra beslut avseende en Tävling är slutgiltiga och de kan inte överklagas.

2. Priser

Samtliga våra priser i Tävlingarna är personliga och får inte överlåtas till någon annan person. Vi kommer inte att erbjuda något kontant alternativ istället för priset. Vi äger alltid rätt att byta ut ett angivet pris mot ett annat pris med likvärdigt värde. Mottagande av ett pris kan komma att påverkas av villkor som uppställs av tillverkare och leverantörer, som även bär ansvaret för prisets funktion, hållbarhet och i övriga avseenden. Vårt ansvar för priset kan därför vara begränsat.

3. Rätt att ta emot priser

För det fall det är nödvändigt kan vi komma att informera vinnaren (med vinnare(n) i dessa Tävlingsvillkor avser vi även en eventuell gäst som omfattas av ett pris) att han eller hon, för att äga rätt att ta emot ett pris, måste signera ett dokument med innebörd att vinnaren (i) garanterar att han/hon äger rätt att ta emot priset; (ii) befriar oss från allt ansvar avseende personskada och/eller annan skada, stöld eller förlust som inträffat med anledning av Tävlingen eller på grund av ett pris, under förutsättning att detta inte orsakats av vår grova vårdslöshet eller uppsåt; och (iii) ger oss rätt att publicera namn för annons- och publicitets syften utan någon ersättning. För det fall vi informerar vinnaren om att ett sådant dokument kommer behöva signeras måste vinnaren signera dokumentet och skicka detta i retur till oss inom 10 dagar från det att vinnaren tar emot dokumentet. För det fall vinnaren inte gör det så riskerar han/hon att diskvalificeras och en alternativ vinnare kan då komma att utses.

4. Villkor

För att äga rätt att ta emot ett pris (eller en del av ett pris) måste vinnaren följa dessa Tävlingsregler, tillämpliga lagar, förordningar och regler.

Vi äger alltid rätt att diskvalificera deltagare och/eller vinnare för det fall de inte följt dessa Tävlingsregler, lagar och förordningar samt våra särskilda regler för en specifik tävling eller som annars har fuskat eller om det i övrigt föreligger skäl för diskvalifikation.

Vinnaren är ansvarig för betalning av samtliga försäkringar, skatter och andra avgifter oavsett om detta angivits särskilt i beskrivningen av priset eller inte.

5. Resor

För det fall en resa utgår som ett pris till vinnaren i en Tävling är det vinnarens eget ansvar att se till att han/hon innehar ett giltigt pass, visum och/eller andra nödvändiga resedokument. I de fall priset kräver att resan ska ske på ett visst bestämt datum måste vinnaren resa på det förutbestämda datumet. Vi kommer inte kunna erbjuda alternativa resedatum. För det fall vinnare av en Tävling är under 16 år måste förälder eller vårdnadshavare följa med på resan. Om så ej kan ske kommer en ny vinnare att utses. För det fall vinnaren är under 16 år och priset kräver att resan ska ske på ett viss bestämt datum, vilket infaller under skolterminen ska vinnaren tillhandahålla oss ett skriftligt intyg från både skola och förälder /vårdnadshavare med anledning av vinnarens rätt att vara frånvarande från undervisning under den aktuella perioden för resan. För det fall sådant intyg inte tillhandahålls äger vi rätt att utse en ny vinnare. I vissa fall kan vinnaren själv äga rätt att bestämma datum för en vunnen resa, det är dock villkorat av tillgänglighet för resan och vi äger alltid rätt att bestämma ett sista datum inom vilken period priset/resan ska ha utnyttjats för att inte gå förlorat.

6. Åldersgräns

Utöver den allmänna åldersgränsen för Tjänsten om 15 år så kan vi även införa andra åldersgränser i våra Tävlingar. Det kommer i så fall att anges i de särskilda reglerna för den specifika Tävlingen.

7. Rätt att deltaga i tävlingar

Anställda hos oss eller Närstående Bolag, deras anhöriga eller sponsorer eller andra företag som bidragit med priser till en specifik Tävling äger inte rätt att deltaga i Tävlingen. För det fall vi upptäcker att någon av de nämnda kategorierna av personerna deltagit i en Tävling arrangerad av oss kommer de omedelbart att bli diskvalificerade.

8. Immateriella rättigheter

För det fall du deltar i en av våra Tävlingar och skickar in kreativt material såsom tex. bilder, kompositioner eller fotografier, vilka läggs upp i Tjänsten och/eller skickas till oss via SMS, så tillhandahåller du oss en oåterkallelig, global, för evig, ersättnings- och royaltyfri licens att använda det inskickade materialet såsom vi finner lämpligt. Du intygar att du äger/har införskaffat alla rättigheter och samtycken till sådant material för att kunna ge oss nämnd licens. För det fall du inte beviljar oss den nämnda licensen eller om du inte införskaffat samtliga nödvändiga rättigheter och samtycken till materialet ber vi dig att inte deltaga i Tävlingen.

9. Vinnare i tävlingen

Den som vinner en av våra Tävlingar kommer att bli kontaktad av oss via e-post alternativt via telefon så snart Tävlingen är avgjord och vinnaren är korad. Vi kommer även att tillkänna ge vinnarna i respektive Tävling via Tjänsten.

10. Ansvar

Vinnaren är införstådd med och godkänner att vare sig vi, Närstående Bolag, våra anställda eller våra sponsorer i Tävlingarna har något som helst ansvar för personskada och/eller annan skada, stöld eller förlust som inträffat med anledning av någon av våra Tävlingar eller på grund av ett vunnet pris (vilket inkluderar skada på eller förlust av själva priset i sig), under förutsättning att detta inte orsakats av vår grova vårdslöshet eller uppsåt. Vi har således inget ansvar gentemot vinnaren för det fall ett pris skadas, en vunnen resa blir framflyttad eller inställd, eller om ett pris i övrigt inte lever upp till vinnarens förväntningar.

11. Behandling av personuppgifter

Samtliga tävlingsdeltagares Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår policy för behandling av personuppgifter, vilken du återfinner här. Vi förbehåller oss rätten att överföra tävlingsdeltagares Personuppgifter till våra samarbetspartners i Tävlingarna, i syfte att de ska kunna leverera priser till vinnarna.

12. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor med anledning av dessa Tävlingsregler, vänligen kontakta info@moviezine.se.