• Electric Boogaloo (2014) Huvudroll
  • American Samurai (1993) Regissör
  • American Ninja 2 (1987) Regissör
  • American Ninja (1985) Regissör
  • Breakdance 2 - Electric Boogaloo (1984) Regissör